KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

vietnam - THƯ VIỆN THÀNH PHỐ OSTRAVA

THƯ VIỆN THÀNH PHỐ OSTRAVA


Địa chĩ: Knihovna města Ostravy, 28.října 2, 702 00 Ostrava, Cộng Hòa Séc
Điện thoại: 599522611 (Thông tin bằng tiếng anh số 599522530 , 599522545)
E.mail: kmo@kmo.cz


Thư viện thành phố Ôstrava thư viện thành phố, có ý nghĩa và thông tin về văn hóa của Thành phố Ôstrava .Đây là một thành phố lớn thứ ba của Cộng Hòa Séc. Đây là một trong những thư viện công cộng lớn của nhà nước ,ở đây thư viện này đã có những tài liệu ,thông tin phục vụ cho tất cả những người có nhu cầu ,cho từng lứa tuổi và từng lớp .Thư viện này được thành lập vào năm 1921.


Thư viện thành phố là một cơ quan hành chính có tất cả 27 chi nhánh ,mà do sự điều hành của thành phố Ôstrava ,và đã được tính toán và đầu tư.


Thư viện này hằng năm có số lượng bạn đọc được đăng ký là 47000, trong đó có 13000 tré em ,và đến thăm thư viện này gồm có 560000 người mà thực tế khoảng 1900 tài liệu in được cho bạn đọc mượn.

Những tài liệu gồm có 770 000 quyển sách ,tập báo chí ,tài liệu về âm nhạc ,những tài liệu thời sự bằng ghi âm ,băng và các lọi đĩa khác ,những quyển sách bằng tiéng nước ngoài ,tiếng anh (Riêng tiếng anh được xếp riêng biệt -Trung tâm anh quốc thư viện thành phố ) Tiếng Đức ,tiếng Pháp ,tiếng Ba lan ,tiếng Nga ,Tây ban nha và một số it về tiêng Xi gan.

Những tài liệu phục vụ:

 

Trung tâm thư viện và các chi nhánh

 

 • Sách cho người lớn và trẻ em .các loại họa báo ,báo hàng ngày ,đĩa
 • Internet công cộng
 • Những tài liệu cho mượn
 • Nhữnh tài liệu và thông tin bài học ,thảo luận ,những phần trích về nghệ thuật
 • Hướng dẫn sử dụng internet và những công việc khác
 • Triên lãm hòa nhạc
 • Làm phô tô giành cho thư viện thành phố


Chỉ có ở trung tâm thư viện

 

 • Văn học thời sự
 • Câu lạc bộ SCI -F1 văn học
 • Âm nhac
 • Đĩa CD ,DVD,trình độ nhận thức ,vui chơi
 • Băng hình
 • Nghe âm nhạc
 • Những tài liệu sách bằng âm thanh giành cho những người bị ảnh hưởng thị giác
 • Ti vi giành cho nhứng người mắt kém
 • In ternet cho những người mù và bị đui
 • Trung tâm kiểm tra của anh quốc về hành chính và tiếng
 • In và đóng khung
 • Cho thuê phòng để triển lãm và những tổ chức về văn hóa co 50 chỗ và các loại sách giáo khoa khác có 12 chỗ kể giảng day


Trung tâm thư viên thành phô Ostrava
Địa chỉ: 28. října 2, Ostrava


Các anh hãy tìm thây trung tâm thư viên này tai câu sýkora đây ngôi nhà nhiêu tâng gân bơ
sông có nhieu ngươi đi lai hàng ngày.
Trong ngôi nhà này có văn phòng tông giàm đôc ,văn phong khoa kinh té và văn phòng
bô sung thay thê văn phòng đôc lâp cung câp các thông tin phuc vu .


Thơi gian cho mươn

Giành cho ngươi lơn tuôi ,phòng hoc ,thương thưc âm nhac phòng phuc vu cho âm nhac
Thư 2 thư 3 thư 5 thư 6tư 8giơ đên 18 giơ
Thư 7 tư 9 đên 12 giơ , thư tư đong cưa


Giành cho tre em và thanh niên ,trung tâm anh quôc
Thư 2 thư 5 thư 6tư 12 đên 18 giơ
Thư 3 tư 9 đên 15 giơ
Thư 7 tư 9 đên 12 giơ thư 4 đóng cưa

Phòng đoc công công
Thư 2 thư 3 thư 4 thư 5 và thư 6tư 9 đên 18 giơ
Thư 7 tư 9 đên 12 giơ

Thư viên âm thanh giành cho nhưng ngươi mù và đui
Thư 2 tư 13 đên 18 giơ thư 3 tư 9 đên 13 gio

Lôi vào

Cưa chính vào thư viên tư đương phô 28 tháng 10 tư bên phai đi vào trong nhà khu a
Tâng 1 phòng thay quan áo ,phòng cho thuê cua ngươi lơn ,phòng hoc ,đoc
Tâng 2 phòng giành cho tre em và thanh niên
Tâng 3 phòng giành cho âm nhac và hôi trương
Tâng 4 trung tâm anh quôc phòng hoc đoc và các tài liêu cân thiêt


Lôi vào trong nhà

Phòng đoc
Phòng thư viên vê âm thanh cho ngươi mù đui
Lôi vào nhà khu c:
Tâng 2 phòng bô sung tài liêu và vôn quy
Tâng 4 phòng tông giám đôc và phòng kinh tê


Trong nhà này cũng có sân khâu nho ,buông đóng kỊch và quán uông trà tĩnh mich
Chi nhánh thư viên thành phô Ostrava
Xem www.kmo.cz