GDPR – ochrana osobních údajů

Knihovna města Ostravy p.o. pracuje s osobními údaji svých čtenářů a návštěvníků a již od roku 2000, kdy začal platit zákon č. 101/2000 o Ochraně osobních údajů přijala řadu opatření na jejich ochranu.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR ) a předpisů souvisejících přistoupila jako správce osobních údajů k novelizaci všech vnitřních předpisů a prověřila agendy, ve kterých dochází ke sběru a zpracování osobních údajů.

Základní principy ochrany osobních údajů čtenářů a návštěvníků KMO jsou součástí Knihovního řádu KMO a jeho přílohy č. 3 – Poučení o ochraně osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v KMO

Knihovna města Ostravy p.o. v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR ) a předpisů souvisejících uzavřela smlouvu s Moore Advisory CZ s.r.o., která se stala pověřencem pro ochranu osobních údajů pro statutární města Ostrava a jim zřízené příspěvkové organizace.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Ing. Petr Štětka, Moore Advisory CZ s.r.o., IČO 09692142, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, tel. č.: +420 227 031 495, email: petr.stetka@moore-czech.cz.

Osobou odpovědnou za oblast ochrany osobních údajů v KMO je Mgr. Miroslava Sabelová, tel: +420 599 522 222 (611), +420 602 798 777, sabelova@kmo.cz.