ROMAŇI KEREKA – ROMSKÝ KRUH

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU (What´s go?, Ostravská realita, Maďarská inspirace, Ostravská realizace)
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU (Filozofie projektu, Lokalizace projektu, Služby knihovny, Hlavní okruhy knihovny, Závěr)
PARTNEŘI PROJEKTU
FINANČNÍ PODPORA PROJEKTU
PUBLIKACE „NA CESTĚ K ROMSKÉ KNIHOVNĚ“
LOGO PROJEKTU ROMAŇI KEREKA – ROMSKÝ KRUHMONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU 2006 – 2016

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU (What´s go?, Ostravská realita, Maďarská inspirace, Ostravská realizace)

What´s go?

Knihovna města Ostravy připravuje od roku 2004 projekt Romaňi kereka – Romský kruh, jehož podstatou je vybudovat veřejnou knihovnu se zaměřením na romské obyvatelstvo. Záměrem je vědomě zohlednit romské návštěvníky, nejde tudíž o romskou knihovnu ve smyslu zaměření výhradně na romskou a romistickou klientelu. Cílem je vytvořit prostor setkávání, kde se budou Romové cítit vítáni, aniž by byli oddělováni od majoritní populace. Páteří této specializace bude intenzivní podpora multikulturního dialogu. Jednak skrze vzdělávací programy orientované na řízenou podporu čtenářství a informační gramotnosti, jednak prostřednictvím metodického informačního centra v oblasti romské problematiky.

Ostravská realita

Ostravsko je region s druhou nejvyšší koncentrací romského obyvatelstva v ČR, zároveň je zde vysoká míra nezaměstnanosti (1). Přímá souvislost mezi oběma fakty je nesporná, avšak nevyčíslitelná (2). Zdá se, že klíčem k perspektivnímu řešení současného postavení romské menšiny ve většinové společnosti je právě dlouhodobá podpora vzdělávání (3). Knihovna se zaměřením na romské obyvatelstvo bude umístěna v Ostravě Vítkovicích, v místě dříve výhradně osidlovaném romskými rodinami a nacházejícím se v sousedství dalších městských obvodů v podobné situaci. Je zřejmé, že při přípravě projektu Romaňi kereka – Romský kruh musíme zohledňovat řadu romských specifik, což se odráží i v koncepci budoucího interiéru. Pro lokality hustě osídlené příslušníky romské etnické skupiny jsou také příznačné mnohé negativní jevy. Žije zde řada rodin s velmi nízkým sociálním standardem, běžná je kriminalita dětí a mládeže, záškoláctví, drogová závislost a jiné. Uvědomujeme si, že řadě problémů budeme čelit i při běžném provozu knihovny. Nicméně vycházíme zároveň z dlouholeté pozitivní zkušenosti s prací s romskými dětmi v řadě poboček Knihovny města Ostravy, ať už jde o městské části Ostrava-Kunčičky, Mariánské Hory či Svinov.

Maďarská inspirace

Ryze romská knihovna, která je výukovým centrem, místem pro trávení volného času a zároveň místem získávání informací o Romech a pro Romy funguje, v maďarském městě Pécs při Gándhí Gymnáziu od roku 2004. Gándhí Gymnázium, evropské unikum existující od roku 1999, je spádová internátní škola pro romskou mládež ve věku 12-18 let. Maďarský model integrace Romů do majoritní společnosti je zde naplňován prostřednictvím řízeného vyhledávání nadaných romských žáků po celé zemi a jejich následného vytržení z původního prostředí. Byť bylo založení romského gymnázia na počátku vnímáno maďarskou veřejností negativně, dnes již má škola svou prestiž a její absolventi dobré uplatnění na trhu práce. Zdejší Knihovna pro mladé Romy je tedy integrální součástí školy, což s sebou sice přináší řadu specifik neuplatnitelných při výstavě „public library“, ale na druhé straně lze v Pécsi získat cenné zkušenosti s konkrétní prací s romským etnikem (4). Knihovna o rozloze 420 m² a knihovním fondu čítajícím 10 000 knihovních jednotek registruje přes čtyři sta studentů a učitelů. Centrální místnosti vévodí půlkruhové dřevěné pódium, půjčovní regály jsou mobilní a umožňují tak variovat prostor dle libosti. Zajímavá je řada studijních zákoutí s počítači, které jsou rozptýleny po celé knihovně a vyhovují tak myšlence, aby žádný technický prvek prostoru nedominoval. Budoucí maturanti mají pro studijní přípravu privilegovaný prostor v nevelké místnůstce na galerii, který svou útulností a vybavením připomíná dětský pokoj. Estetický dojem knihovny jako celku podtrhují panely s velkými barevnými fotografiemi úspěšných maturantů s původním nuzným rodinným prostředím romských osad v pozadí. Při výstavbě knihovny spolupracovalo Gándhí Gymnázium s Vysokou školou médií ze Stuttgartu a Goethe-Institutem v Budapešti.

Ostravská realizace

Součástí přípravy projektu Romaňi kereka – Romský kruh se stal rovněž seminář s mezinárodní účastí, jenž proběhl v Ostravě 17. října 2005. Jeho výsledkem, vedle otázky koncepce samotné knihovny, je navázání nových kontaktů s romskými organizacemi a dalšími institucemi, bez nichž by nebyl úspěšný provoz doprovodných programů budoucí knihovny reálný. Knihovna města Ostravy spolupracuje jak s Ostravskou univerzitou, tak s romskými asistenty, terénními sociálními pracovníky, Úřadem městského obvodu Ostrava–Vítkovice, Magistrátem města Ostravy, Goethe-Institutem v Praze, SKIP a dalšími. Projekt získal rovněž záštitu Úřadu vlády ČR. K úspěšné realizaci přispěje významnou měrou také sponzor, německá nadace Hermann-Niermann Stiftung z Düsseldorfu. V současné době probíhá rekonstrukce objektu, v němž bude knihovna sídlit, otevření předpokládáme v roce 2006.

zpět
——————————————————————————–

Poznámky:

(1) Podle Úřadu práce v Ostravě je míra nezaměstnanosti v Ostravě 14,8% (stav k 31.10.2005)
(2) Podle výsledků sčítání lidu z roku 2001 se ke své etnické identitě přihlásilo zanedbatelné procento Romů; v Moravskoslezském kraji šlo např. o 0,2% z celkového odhadovaného počtu 35 000 – 50 000 zde žijících Romů
(3) Ze „Zprávy o situaci romských komunit v Moravskoslezském kraji“, která se však opírá pouze o odhady romských poradců, vyplývá, že 55% příslušníků romské etnické skupiny v kraji absolvovalo zvláštní školu (popř. nedokončilo základní školu), 35% ukončilo základní školu, 7% je vyučeno v oboru, 1% absolvovalo střední (popř.vyšší) školu
(4) Má studijní cesta do „Knihovny pro mladé Romy“, která se uskutečnila v červnu 2005, byla finančně podpořena Nadačním investičním fondem prostřednictvím Nadace knihoven

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU ROMAŇI KEREKA – ROMSKÝ KRUH

1. FILOZOFIE PROJEKTU


Podstatou projektu Romaňi kereka – Romský kruh je vybudovat veřejnou knihovnu se zaměřením na romské obyvatelstvo v lokalitě Ostrava-Vítkovice.
Záměrem je vědomě zohlednit v této knihovně romské návštěvníky. Nejedná se tudíž o romskou knihovnu ve smyslu zaměření výhradně na romskou a romistickou klientelu. Cílem je vytvořit prostor setkávání, kde se budou Romové cítit vítáni, aniž by byli oddělováni od majoritní populace.  
Páteří této specializace bude intenzivní podpora multikulturního dialogu. Naší prioritní skupinou jsou romské děti předškolního a mladšího školního věku, proto se chceme orientovat především na řízenou podporu dětského čtenářství. Chceme vytvořit zázemí pro pestré mimoškolní aktivity dětí, které pro ně bude atraktivnější, než trávení volného času na ulici. Za další cílové skupiny považujeme romské matky na mateřské dovolené a romskou rodinu jako celek, která dodnes funguje jako velmi pevný svazek a představuje klíč pro navázání pozitivní komunikace s Romy jako jednotlivci. 
Knihovna bude jak metodickým informačním centrem o Romech a pro Romy, tak místem pro realizaci vzdělávacích, kulturních a volno časových aktivit.

2. LOKALIZACE PROJEKTU


Ostravsko je region s druhou nejvyšší koncentrací romského obyvatelstva v České republice, zároveň vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti(1). Přímá souvislost mezi oběma fakty je nesporná, avšak nevyčíslitelná(2).
Dlouhodobá podpora vzdělávání Romů(3), jež je klíčem k perspektivnímu řešení současného špatného postavení romské menšiny ve většinové společnosti, je jedním z cílů našeho projektu. 
Knihovna se zaměřením na romské obyvatelstvo bude umístěna v Ostravě Vítkovicích. Tato městská část byla v minulosti  osidlována výhradně romskými rodinami (migrace ze Slovenska) a zároveň je obklopena  městskými obvody, které jsou v podobné situaci. Zvolená lokalita navíc postrádá kulturní prostor, který by byl útočištěm pro romské děti a mládež.
Při přípravě projektu Romaňi kereka – Romský kruh musíme zohlednit řadu romských specifik, což se odráží i v koncepci budoucího interiéru. V lokalitě žije například řada rodin s velmi nízkým sociálním standardem, běžná je kriminalita dětí a mládeže, záškoláctví, drogová závislost a jiné. Mnohým jmenovaným problémům budeme čelit při běžném provozu knihovny. Naší vizí je podílet se na snižování kriminality dětí tím, že jim vytvoříme příjemné zázemí a nabídneme široké spektrum aktivit.


3. SLUŽBY KNIHOVNY


Základní služby(4) :


veřejná knihovnicko-informační činnost /bezplatné zpřístupňování dokumentů z knihovního fondu, zprostředkování informací ze státní správy a samosprávy/
přístup ke službám sítě internet, spojení reálné a virtuální knihovny
poradenství v oblasti romské problematiky /prostřednictví vyškoleného knihovnického personálu/
podnětná prezentace a propagace podnětů z oblasti romské problematiky /ve spolupráci s romskými organizacemi, sdruženími a romskými poradci/


Další služby:


skupinová a individuální školení a vzdělávací programy na podporu dětského čtenářství, informační a počítačové gramotnosti
kulturní, výchovná, vzdělávací činnost(5)


4. HLAVNÍ OKRUHY KNIHOVNY


Sjednocujícím prvkem knihovny bude kruh. Motiv vychází jednak z původního romského znaku (kolo dřevěného vozu pro kočování) a jednak symbolizuje sepětí jak mezi Romy navzájem, tak mezi Romy a neromským obyvatelstvem, které chceme v knihovně cíleně podporovat. Knihovna chce být místem setkávání a oboustranného pozitivního působení pro romskou menšinu i majoritu(6).

1. Kruh informační(7) :


všeobecná i specializovaná poradenská činnost s podporou multikulturního dialogu /zajištění informací z oblasti sociální podpory, péče o dítě, podpory bydlení, poradenství v otázce nezaměstnanosti; cílem je pomoci odstranit bariéru mezi Romy a úřady a poskytnout jim žádané informace v přívětivém prostředí/
metodické informační centrum pro romskou oblast /pro romskou i neromskou klientelu/


2. Kruh studijní:


počítačová místa s přístupem k internetu, skupinová i individuální studijní místa
nabídka kurzů pro mládež i dospělé klienty /informační, počítačová gramotnost, individuální e-learning/
motivační programy na vyrovnávání životních šancí mladých Romů: využití volného času nezaměstnaných mladistvých Romů; pomoc v orientaci a uplatnění na pracovním trhu; zajištění potřebných informací ve spolupráci s Úřadem práce; pomoc při vyhledávání pracovních příležitostí


3. Kruh čtenářský:


všeobecná podpora romské i neromské knižní kultury
prezentace spektra dokumentů /beletrie, naučná literatura – zejména populárně vědecká, časopisy, komiksy, noviny, informační materiály zájmových sdružení a jiných organizací pro dospělé čtenáře, děti různých věkových skupin a mládež/
včlenění romistické a romologické literatury mezi jednotlivé kategorie naučné literatury i beletrie  /romská hudba, řeč, sociologie, rodina, aj./; jde o speciální studijní fondy jak pro studenty, romské asistenty a romské aktivisty z různých organizací, tak o populárně naučné fondy pro romské čtenáře
doplnění prostoru pohodlnými křesly teplých barev, čtenářskými místy


4. Kruh pro dětské čtenáře – Dětský ráj:


atraktivní uspořádání dětského knižního fondu do netradičních, variabilních regálů za využití pestrých a teplých barev
doplňky podporující pocit bezpečí, pohodlí a vytvářející pro děti příjemnou atmosféru /pohovka s kruhovými polštáři, taburety z přírodních materiálů/, variabilní zázemí pro sezení
hrací plocha pro nejmenší děti v dětském koutě s nabídkou specifických dokumentů /leporela/
mobilní prvek: malé divadlo /zástěna pro dramatizace pohádek/
multifunkční stěna: využití pro promítání, kreslení, malování a prezentaci dětské tvorby z tvůrčích a výtvarných dílen
prezentace mediálních jednotek /hudebních CD/ v poslechovém koutku a vzdělávacích, zábavných multimediálních CD – 2 počítačová místa
výtvarný doplněk „strom radosti“ bude sloužit jako schránka důvěry pro děti


5. Kruh kulturní a volno časový – Kruh radosti(8) :


programy pro děti pro děti předškolního a mladšího školního věku: programy na podporu čtení a tvořivosti budou probíhat v místnosti oddělitelné od půjčovny knih /přiblížení knihy romských dětem, nácvik samostatného hlasitého čtení, veřejná předčítání romských pohádek – knihovnice dětem, děti sobě, děti rodičům, práce s informacemi v knize, vypravěčská odpoledne, vytvoření „dětského čtenářského kruhu“ založeného na přátelských vazbách, podpora porozumění mezi romskými a neromskými dětmi/; využití spolupráce s univerzitními studenty, základními školami a romskými iniciativami; dále hravá odpoledne, velká soutěžní klání, dramatizace pohádek, tvůrčí a výtvarné dílny /důraz na manuální zručnost, výstavy dětských děl/, besedy s osobnostmi, taneční odpoledne /romská hudba a tance/, videoprojekce /filmová zpracování významných literárních děl/, pohybové hry
programy pro romské matky s dětmi: zajistíme program pro děti v dětském koutku, aby se matky mohly věnovat svým programům /s tematikou dětské výživy, mateřství, ručních prací, romských tradic/ a zvyšovat si svou kvalifikaci například v kurzech informační gramotnosti; nebo programy pro matky a jejich děti společně: veřejná předčítání pohádek, společné pohybové hry
programy pro celou rodinu: přednášky, výstavy, jejichž cílem je oživit a zprostředkovat podněty z romské kultury a tradic; podpora uvědomění si vlastního romství za využití spolupráce s organizacemi, jež pracují s romskou komunitou, terénními sociálními pracovníky, asistenty, pedagogy; motivační program „Slavní Romové“ /prezentace romských osobností, jež se úspěšně prosadily v majoritní společnosti/; vyprávění pohádek pro celou rodinu /navázání na tradici lidových vypravěčů/; dramatizace pohádek, loutková představení dětí pro rodiče a prarodiče; programy s tematikou hudebního vzdělávání: tradice romské hudby a její propojení s tancem /využití přirozené hudebnosti romských dětí v tanečním kroužku s možnosti vystoupení pro rodiče/


5. ZÁVĚR


Při přípravě výše uvedené koncepce byly zohledněny také konkrétní připomínky a doporučení, které byly výstupem z pracovního semináře pořádaného k projektu dne 17.10.2005 v Ostravě. Lze je shrnout takto:

zohlednit důsledně specifické potřeby Romů při projektování interiéru knihovny
využít maximálně veselých barev a přírodních materiálů v interiéru knihovny
kontaktovat co nejvíce organizací zabývajících se romstvím a nabídnout možnost využití občanského prostoru budoucí knihovny pro společné aktivity


autor textu:
Mgr.Irena Václavíková

zpět
——————————————————————————–

Podle Úřadu práce v Ostravě je míra nezaměstnanosti v Ostravě 14,8% (stav k 31.10.2005).
Podle výsledků sčítání lidu z roku 2001 se ke své etnické identitě přihlásilo zanedbatelné procento Romů; v Moravskoslezském kraji šlo např. o 0,2% z celkového odhadovaného počtu 35.000 – 50.000 zde žijících Romů.
Ze „Zprávy o situaci romských komunit v Moravskoslezském kraji“, která se však opírá pouze o odhady romských poradců, vyplývá, že 55% příslušníků romské etnické skupiny v kraji absolvovalo zvláštní školu (popř. nedokončilo základní školu), 35% ukončilo základní školu, 7% je vyučeno v oboru, 1% absolvovalo střední (popř.vyšší) školu.
K etapizaci projektu: I.etapa (rok 2006) má za cíl spolehlivě zajistit veškeré uvedené základní služby knihovny v plném rozsahu a zmapovat potřeby maximálního množství uživatelů; prioritou II.etapy (rok 2007 a další) projektu je dynamické rozvíjení Kruhu kulturního a volno časového (viz níže), v níž chceme navazovat podnětnou spolupráci s nejrůznějšími organizacemi zabývajícími se romstvím z rozdílných aspektů.
Podrobněji viz strana 5 – Kruh kulturní a volno časový.
Rozmístění hlavních okruhů knihovny v prostoru je pro rychlou orientaci číselně vyznačeno ve dvou přiložených nákresech budovy – viz Obrazové přílohy.
Předpokládáme, že v knihovně budou zaměstnány čtyři pracovnice, z nichž jedna bude zejména v počátcích cíleně odstraňovat komunikační a jiné bariéry mezi personálem a romskými klienty (ovládá velmi dobře romský jazyk, žije trvale v romské komunitě, studuje a zabývá se sociální prací).
Programy z Kruhu kulturního a volno časového se budou odehrávat ve zvláštní a od půjčovny dokumentů oddělitelné místnosti, která má velké kapacitní možnosti.

PARTNEŘI PROJEKTU

Goethe Institut Praha www.goethe.de/prag

Svaz knihovníků a informačních pracovníků http://skip.nkp.cz/

Ostravská univerzita http://www.osu.cz/

Projekt získal rovněž záštitu Zmocněnce vlády ČR pro lidská práva http://www.vlada.cz/cs/rvk/zmocnenci

Designeři studia Design-brothers, s.r.o. jsou autory interiéru knihovny www.vaclavik-design.com

zpět

FINANČNÍ PODPORA PROJEKTU

Obecně prospěšná nadace Hermann-Niermann Stiftung z Düsseldorfu http://www.g-h-n-s.de/

Statutární město Ostrava www.mmo.cz

Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice http://www.vitkovice.mmo.cz/

zpět

PUBLIKACE PROJEKTU

Publikace vznikla jako výstup z konference k projektu ROMANI KEREKA – ROMSKÝ KRUH, která proběhla v říjnu 2005. Obsahem brožury „NA CESTĚ K ROMSKÉ KNIHOVNĚ“ je doslovný přepis diskuzí, jež na konferenci proběhly a mohou být podnětným zdrojem informací pro kohokoli, jenž s ROMY přímo pracuje, nebo se o tuto oblast zajímá.

zpět

LOGO PROJEKTU ROMAŇI KEREKA – ROMSKÝ KRUH

spojení dvou kruhů, symbolizuje spojení menšiny a většiny
zelená barva je barvou přátelství, dokresluje tak záměr vytvořit přátelské místo k setkávání všech lidí
jednoduché písmo a černý podklad doplňují informace o instituci a jsou vhodným doplňkem k výraznému logu

Autorem loga: Design- brothers, s.r.o.